Category Archives: Công bố thông tin

cong bo thong tin

Công bố thông tin DNNN năm 2020

Thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 81/2015 ngày 19/8/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin DNNN, Hàng năm DNNN phải công bố thông tin lên cổng thông tin của doanh nghiệp các loại báo cáo theo mẫu biểu tại NĐ 81/2015. Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Trạm Lập […]